Để sử dụng form chúng ta dùng element có tên là Form. Thiết kế Form trước rồi đưa vào element form.